Rondelle - Anelli elastici

. / Diametro 10 : RONDELLE AZ 0 10 INOX A2 DIN 6798
. / Diametro 30 : RONDELLE AZ 0 30 INOX A2 DIN 6798 A
. / Diametro 30 : RONDELLE AZ 0 30 INOX A2 DIN 6798 A
. / Diametro 30 : RONDELLE AZ 0 30 INOX A2 DIN 6798 A
. / Diametro 22 : RONDELLE AZ 0 22 INOX A2 DIN 6798 A
. / Diametro 16 : RONDELLE AZ 0 16 INOX A2 DIN 6798 A